Giới thiệu: XE NÂNG CŨ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Nhật về & đặc biệt là chưa sử dụng cũng như tháo ráp tại Việt Nam có đầy đủ các dòng xe nổi tiếng như là TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI, NISSAN, TCM,
Địa chỉ: 2276/3A Quốc Lộ 1, Tổ 31, Khu phố 2, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hastag: #xenang #xenangnhat #xenangnhatcu #xenangcunhat
Số điện thoại: 0909312083
Website: https://xenangcunhat.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAod70kObZhQB3JCr7ckBtw/about

https://xenangcunhathcm.wixsite.com/xenangcunhat
https://draft.blogger.com/profile/18415109649639260247
https://catchthemes.com/support-forum/users/xenangcunhat/

Xe Nâng Cũ Nhật

https://xenangcunhat.com/ Giới thiệu: XE NÂNG CŨ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Nhật về & đặc biệt là chưa sử dụng cũng như tháo ráp tại Việt Nam có đầy đủ.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store